මුල ගී පද වන්නම් සවුදං ගායන සූරිය මණ්ඩල සේමා
F
T
P

වන්නම් සවුදං ගායන සූරිය මණ්ඩල සේමා ගී පද

වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා
වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා

ඉහළු ගමෙන් කෝ (හොයි)
වරෙල්ලා
වරෙල්ලා යාළු පනේ
පේරැස්මුදුවේ (හොයි)
බලල්ලා
බලල්ලා දිස්ටි නගෝ

මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ

වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා
වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා

කනට දෙමික්කං
පයට පදක්කං
මම දඤේඤාං
මම දඤේඤාං
කනට දෙමික්කං
පයට පදක්කං
මම දඤේඤාං
මම දඤේඤාං

ආලවන්තයා මං බහක් දියං නංගෝ
ආලවන්තයා මං බහක් දියං නංගෝ
ආලවන්තයා මං බහක් දියං නංගෝ

වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා
වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා

නැගෙනහිරට රන්
කරල් නැමෙන්නේ
පිනට නුඹේ
පිනට නුඹේ
නැගෙනහිරට රන්
කරල් නැමෙන්නේ
පිනට නුඹේ
පිනට නුඹේ

ආලවන්තයා මං බහක් දියං නංගෝ
ආලවන්තයා මං බහක් දියං නංගෝ
ආලවන්තයා මං බහක් දියං නංගෝ

වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා
වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා

ඉහළු ගමෙන් කෝ (හොයි)
වරෙල්ලා
වරෙල්ලා යාළු පනේ
පේරැස්මුදුවේ (හොයි)
බලල්ලා
බලල්ලා දිස්ටි නගෝ

මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ

වන්නම් සවුදං ගායන
සූරිය මණ්ඩල සේමා
ගයමුව යාළුව මා හා

වන්නම් සවුදං ගායන
(වන්නම් සවුදං ගායන)
සූරිය මණ්ඩල සේමා
(සූරිය මණ්ඩල සේමා)
ගයමුව යාළුව මා හා
(ගයමුව යාළුව මා හා)

මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ
මහ බඹා මැවූ රන් පබාවතී ලඳ දෝ

ගීත ගායනය

ලයනල් රංවල
ලයනල් රංවල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අජන්තා රණසිංහ

සංගීත නාද රටා

ලයනල් රංවල
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021