මුල ගී පද වරදක් කලත් හිතකින් නොවෙයි
F
T
P

වරදක් කලත් හිතකින් නොවෙයි ගී පද

වරදක් කලත්
හිතකින් නොවෙයි
රිදවන්නෙ පළිගන්නෙ ඇයි
ඔබ මෙන් ඇයත්
ඇය මෙන් ඔබත්
මට මාගෙ ඇස් දෙක වගෙයි

වරදක් කලත්
හිතකින් නොවෙයි
රිදවන්නෙ පළිගන්නෙ ඇයි
ඔබ මෙන් ඇයත්
ඇය මෙන් ඔබත්
මට මාගෙ ඇස් දෙක වගෙයි

ඔබෙ ගිනි නිවා
ඇගෙ හිත දවා
අප එක් වෙලා කුමටදෝ

ඔබෙ ගිනි නිවා
ඇගෙ හිත දවා
අප එක් වෙලා කුමටදෝ
වෙනසක් නොවී
මගෙ හිස් අතින්
පිසලන්නෙ කොයි කඳුළ දෝ

වරදක් කලත්
හිතකින් නොවෙයි
රිදවන්නෙ පළිගන්නෙ ඇයි
ඔබ මෙන් ඇයත්
ඇය මෙන් ඔබත්
මට මාගෙ ඇස් දෙක වගෙයි

අසරණ ඔබයි
තනි වුනු ඇයයි
මට සාප කර යාවිදෝ

අසරණ ඔබයි
තනි වුනු ඇයයි
මට සාප කර යාවිදෝ
ඔබෙ ලෝකයෙන්
ඇගෙ ලෝකයෙන්
සමුගන්න සිදු වේවි දෝ

වරදක් කලත්
හිතකින් නොවෙයි
රිදවන්නෙ පළිගන්නෙ ඇයි
ඔබ මෙන් ඇයත්
ඇය මෙන් ඔබත්
මට මාගෙ ඇස් දෙක වගෙයි

වරදක් කලත්
හිතකින් නොවෙයි
රිදවන්නෙ පළිගන්නෙ ඇයි
ඔබ මෙන් ඇයත්
ඇය මෙන් ඔබත්
මට මාගෙ ඇස් දෙක වගෙයි

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021