මුල ගී පද වසන් වන සඳ වළාකුලකට හිතින් යන අය
F
T
P

වසන් වන සඳ වළාකුලකට හිතින් යන අය ගී පද

වසන් වන සඳ වළාකුලකට
අඬාවැටුනට තාරකාවක්
ආයෙ එන්නේ නෑ

හිතිං යන අය අතිං අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ
හිතිං යන අය අතිං අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ

වසන් වන සඳ වළාකුලකට
අඬාවැටුනට තාරකාවක්
ආයෙ එන්නේ නෑ

හිතින් යන අය අතින් අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ
හිතින් යන අය අතින් අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ

මවා දී තරු රටා අහසේ
සිනාසී උන් තරු කිනිත්තෙන්
මලානික වූ පුංචි තරුවක්
පොළෝතලයට කඩාවැටුනා
සරාසඳකට දරාගන්නට බෑ

හිතින් යන අය අතින් අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ
හිතිං යන අය අතිං අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ

ගෙවීයන තරුවක කතාවේ
බිඳීගිය මතකයේ සැමරුම්
හිතේ ගැඹුරුම තැන තියාගෙන
ආදරේ ඉකිබිඳුම් ඇසුනා
මලානික ඇස් හිනාවෙන්නේ නෑ

හිතිං යන අය අතිං අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ
හිතින් යන අය අතින් අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ

වසන් වන සඳ වළාකුලකට
අඬාවැටුනට තාරකාවක්
ආයෙ එන්නේ නෑ

හිතිං යන අය අතිං අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ
හිතින් යන අය අතින් අල්ලා
නවත්තන්නට බෑ

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

සංක දිනෙත්
සංක දිනෙත් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩිල්ෂාන් පතිරත්න

සංගීත නාද රටා

සංක දිනෙත්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021