මුල ගී පද වාසනා වේවා පින්බර යුවතිය
F
T
P

වාසනා වේවා පින්බර යුවතිය ගී පද

වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා

පින්බර යුවතිය
කුල කුමරිය වී
මංගල මල් නැකතේ
පෙම්බර කුමරෙකු
අතිනත ගෙන ඈ
දීගෙක යන දවසේ

වාසනා වේවා
වාසනා වේවා

කුළුඳුල් මංගල
පියවර තබනා
නොඉඳුල් සුන්දර
යුවලකි අගනා
චාමර සේසත්
සැලෙමින් සදනා
ආශිර්වාදෙන්
ආසිරි වේවා

වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා

සිතිවිලි පිවිතුරු
නම් අද දවසේ
හෙට දවසත්
එලෙසින් පිවිතුරු වේ
දිවි මග සෙත් මල්
පිපෙන පැයේ
පිවිතුරු බව
රැකවරණය වේ

වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා

පින්බර යුවතිය
කුල කුමරිය වී
මංගල මල් නැකතේ
පෙම්බර කුමරෙකු
අතිනත ගෙන ඈ
දීගෙක යන දවසේ

වාසනා වේවා
වාසනා වේවා

වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා
වාසනා වේවා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021