මුල ගී පද වසත් කාලය මනරම් ඔබ මලක් වෙනවානම්
F
T
P

වසත් කාලය මනරම් ඔබ මලක් වෙනවානම් ගී පද

වසත් කාලය මනරම්
ඔබ මලක් වෙනවානම්
මගේ උයනේ නිකැළැල්
පීදිලා එනු හැමකල්

සා නි සනි පම පාමා

මම දුරින් සුපිපෙන්නම්
නුඹට ළං වෙනු තහනම්
අනුන් සතු උයනේ මං
පීදිලා ලත වෙන්නම්

නෙළනු බැරි මල් ඇයි මේ සොඳුරූ
හිතක නැති මල් ඇයි මට නුදුරූ
පැතූ මලේ රුසිරූ
මන්ද මට පසමිතුරූ

මලක් වී පැතු බඹරෙකු නොලැබූ
පිපෙන්නට විය දෑතක නුහුරූ
ආදරේ සොඳුරූ
මට නොවෙද පසමිතුරූ

වසත් කාලය මනරම්
ඔබ මලක් වෙනවානම්
මගේ උයනේ නිකළැල්
පීදිලා එනු හැමකල්

සා නි සනි පම පාමා

මම දුරින් සුපිපෙන්නම්
නුඹට ළං වෙනු තහනම්
අනුන් සතු උයනේ මං
පීදිලා ලත වෙන්නම්

නෙලු මලක් වුව මල් ලොව කවුරූ
දුරින් හිඳ මම නරඹමි රුසිරූ
නොවෙන් මට නපුරූ
කඳුළ මගෙ ළඟ මිතුරූ

හිත පුරා ඇවිදින ඔබෙ පිළිරූ
අහිමි දුක වළකමි කොයි අයුරූ
දුරින් හිඳ නුදුරූ
නිවනු මැන ගිනි පුපුරූ

වසත් කාලය මනරම්
ඔබ මලක් වෙනවානම්
මගේ උයනේ නිකළැල්
පීදිලා එනු හැමකල්

සා නි සනි පම පාමා

මම දුරින් සුපිපෙන්නම්
නුඹට ළං වෙනු තහනම්
අනුන් සතු උයනේ මං
පීදිලා ලත වෙන්නම්

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

නෙලූ අධිකාරි
නෙලූ අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021