මුල ගී පද වස්සානයට අත වනලා
F
T
P

වස්සානයට අත වනලා ගී පද

වස්සානයට අත වනලා
ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයක කෙළවරට වී
ඔබ ඈතින් ඉඳන්
ඉන්නවද රත්තරන්
මං ගාවින්ම
උණුහුම නොදී

වස්සානයට අත වනලා
ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයක කෙළවරට වී
ඔබ ඈතින් ඉඳන්
ඉන්නවද රත්තරන්
මං ගාවින්ම
උණුහුම නොදී

හාදු දෙන වැස්සේ
දේදුන්න අස්සේ
අපි පාවෙමු ද
තුරුලටම වී

ඔබේ ඇස් අස්සේ
මං මාව දැක්කේ
සංසාරයම
මම නුඹගෙ වී

තව ඈතින් ඉඳන්
ඉන්නවද රත්තරන්
සංසාරයම මෙය
මට නොදී

වස්සානයට අත වනලා
ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයක කෙළවරට වී
ඔබ ඈතින් ඉඳන්
ඉන්නවද රත්තරන්
මං ගාවින්ම
උණුහුම නොදී

වැට කඩුලු අස්සේ
මල් පිපුණු බිස්සේ
අපි හැංගෙමු ද
උණුහුමට වී

සමනල්ලු පස්සේ
දුව පැනපු කාලේ
දැන් මට දෙන්න
නුඹ මගේම වී

ඇයි ඈතින් ඉඳන්
ඔය තරම් රත්තරන්
මං ආවොත් ද
නුඹ මට හිමි

වස්සානයට අත වනලා
ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයක කෙළවරට වී
ඔබ ඈතින් ඉඳන්
ඉන්නවද රත්තරන්
මං ගාවින්ම
උණුහුම නොදී

වස්සානයට අත වනලා
ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයක කෙළවරට වී
ඔබ ඈතින් ඉඳන්
ඉන්නෙ ඇයි රත්තරන්
මං ගාවින්ම
උණුහුම නොදී

ගීත ගායනය

උමාරා සිංහවන්ස
උමාරා සිංහවන්ස ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

එස්. මාධව

සංගීත නාද රටා

අමිල දිල්හාන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021