මුල ගී පද වස්සානේ හීනේ
F
T
P

වස්සානේ හීනේ ගී පද

වස්සානේ හීනේ
කඳුළේ පොඟවාලා
සංසාරේ අඳුරුයි
ඔබ වෙන්වීලා
හැමදාමත් ඉන්නම්
මා තනිවෙලා

වස්සානේ හීනේ
කඳුළේ පොඟවාලා
සංසාරේ අඳුරුයි
ඔබ වෙන්වීලා
හැමදාමත් ඉන්නම්
මා තනිවෙලා

කඳුලක උණුහුම
ඇහි දාරේ
ඉඳුරා පවසයි
ඔබ මාගේ
ප්‍රේමාලිංගන
ආල කතන්දර
විඳින්න නෑ
අද වැලපේ
හිත මාගේ

වස්සානේ හීනේ
කඳුළේ පොඟවාලා
සංසාරේ අඳුරුයි
ඔබ වෙන්වීලා
හැමදාමත් ඉන්නම්
මා තනිවෙලා

යහනක තනිකම
ඉකිබින්දේ
තුරුලෙම වූ හැටි
ලය කන්දේ
රෝස තොල් ළඟ
හාදු වැස්සක
තෙමෙන්න බෑ අද
වැලපේ හිත මාගේ

වස්සානේ හීනේ
කඳුළේ පොඟවාලා
සංසාරේ අඳුරුයි
ඔබ වෙන්වීලා
හැමදාමත් ඉන්නම්
මා තනිවෙලා

ගීත ගායනය

ජනේන්ද්‍ර පෙරේරා
ජනේන්ද්‍ර පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සම්පතත් ප්‍රනාන්දුපුල්ලෙ

සංගීත නාද රටා

ඉරාජ් වීරරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021