මුල ගී පද වෑ කන්ද වගේ නුඹ රැකගන්නම්
F
T
P

වෑ කන්ද වගේ නුඹ රැකගන්නම් ගී පද

වෑ කන්ද වගේ
නුඹ රැකගන්නම්
රෑ සිසිල දිදී
සනසනවා නම්
රෑ හඳ පානට
යන්න කියන්නම්
මා ළඟට වෙලා
නුඹ ඉන්නව නම්

පැලි වලං පැලුම්
ජීවිත පතුලේ
නිල් දියවර වී
පිරුණි ද ළඳුනේ
කවි පද ඇවිළෙන
හිත ඉස්මත්තේ
නුඹ හිනා වෙයන්
මගෙ ඕලු මලේ

වෑ කන්ද වගේ
නුඹ රැකගන්නම්
රෑ සිසිල දිදී
සනසනවා නම්
රෑ හඳ පානට
යන්න කියන්නම්
මා ළඟට වෙලා
නුඹ ඉන්නව නම්

පෙඳ පාසි ඇවිත්
රළ පිට නැගලා
නුඹෙ හිත ගන්නට
මාන බලන දා
පිට වාන වගේ
නොසැලී හිටපං
කැන්දාන යන්න
දිනයක් එනකං

වෑ කන්ද වගේ
නුඹ රැකගන්නම්
රෑ සිසිල දිදී
සනසනවා නම්
රෑ හඳ පානට
යන්න කියන්නම්
මා ළඟට වෙලා
නුඹ ඉන්නව නම්

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නයනසේන වන්නිනායක

සංගීත නාද රටා

දර්ශන වික්‍රමතුංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021