මුල ගී පද වෙඩි වරුසා දිනෙක වරදින්නම ඕනේ
F
T
P

වෙඩි වරුසා දිනෙක වරදින්නම ඕනේ ගී පද

දිනෙක වරදින්නම ඕනේ
දැනගන්න මිනිසුන් ලෝකේ
කවුද හැබැහින්
නැති දා මෙන්
ආදරෙ කියා

ඔබට මා
හොඳ මදි වූයේ
ආස කරනා
වටින දේ
ගෙන දෙන්න
ඉල්ලන වේගෙන්
මට බැරි නිසා

වෙඩි වරුසා
ඇද හැළුණත්
මිය නොයෙන
ප්‍රේමෙට මගේ
බොරු කරලා කවදාවත්
සැනසෙන්න බෑ අන්තිමේ

වෙඩි වරුසා
ඇද හැළුණත්
මිය නොයෙන
ප්‍රේමෙට මගේ
බොරු කරලා කවදාවත්
සැනසෙන්න බෑ අන්තිමේ

මාගේ දිවියේ
කිසිම දිනයේ
නොකල දේවල්
හුඟක් කෙරුවේ
ඔබ තබන්නයි
මලක් වගේ
සුවඳ හමමින්
රෑ දිවා

කඳුළු හෙළලා
හැමට වචනෙන්
නොකීවත් මා
හඬ නගා
ඔබව නොබලා
ගෙවෙන මොහොතක්
කල්පයක් මෙන් දැනෙනවා

වෙඩි වරුසා
ඇද හැළුණත්
මිය නොයෙන
ප්‍රේමෙට මගේ
බොරු කරලා කවදාවත්
සැනසෙන්න බෑ අන්තිමේ

වෙඩි වරුසා
ඇද හැළුණත්
මිය නොයෙන
ප්‍රේමෙට මගේ
බොරු කරලා කවදාවත්
සැනසෙන්න බෑ අන්තිමේ

විඩාබර වී
අළුත් හෙවනේ
ඔබට මතු යම්
දිනෙක ආයේ
හොඳට තේරෙයි
අඩුව මාගේ
අපෙ පුරාණේ
සිහි වෙලා

කඳුළු හෙළලා
හැමට වචනෙන්
නොකීවත් මා
හඬ නගා
ඔබව නොබලා
ගෙවෙන මොහොතක්
කල්පයක් මෙන් දැනෙනවා

වෙඩි වරුසා
ඇද හැළුණත්
මිය නොයෙන
ප්‍රේමෙට මගේ
බොරු කරලා කවදාවත්
සැනසෙන්න බෑ අන්තිමේ

වෙඩි වරුසා
ඇද හැළුණත්
මිය නොයෙන
ප්‍රේමෙට මගේ
බොරු කරලා කවදාවත්
සැනසෙන්න බෑ අන්තිමේ

ගීත ගායනය

සඳුන් පෙරේරා
සඳුන් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් වී. චතුරංග

සංගීත නාද රටා

ප්‍රගීත් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021