මුල ගී පද වැහි පබළු සැලී ඉඟි කරනා හැටී
F
T
P

වැහි පබළු සැලී ඉඟි කරනා හැටී ගී පද

වැහි පබළු සැලී
ඉඟි කරනා හැටී
වැහි පබළු සැලී
ඉඟි කරනා හැටී
දෙව්දුව ඇසිපිය ගසතී
මග දෙපස රැඳී
ඔබ දෙසට හැරී
මම නෙතු නොපියා හිඳිමී
මම නෙතු නොපියා හිඳිමී

හෝ හෝහෝහෝ හෝ

ළැම සළු ඉහිරී
නෙතු මතම වැදී
උන්මාද සුසම් හෙලමී
ළැම සළු ඉහිරී
නෙතු මතම වැදී
උන්මාද සුසම් හෙලමී
සිහිනෙන් දකිමී
සිහිනෙන් දකිමී
මල් කෙමි මම සිඹින හැටී

වැහි පබළු සැලී
ඉඟි කරනා හැටී
දෙව්දුව ඇසිපිය ගසතී
මග දෙපස රැඳී
ඔබ දෙසට හැරී
මම නෙතු නොපියා හිඳිමී
මම නෙතු නොපියා හිඳිමී

රතැඟිලි සුව දී
හිස පිරිමදිමි
ඔබ දැක මුනිවත රකිමී
රතැඟිලි සුව දී
හිස පිරිමදිමි
ඔබ දැක මුනිවත රකිමී
මම පෙම් බඳිමී
මම පෙම් බඳිමී
සිහිනෙන් ඔබෙ සුව විඳිමී

වැහි පබළු සැලී
ඉඟි කරනා හැටී
වැහි පබළු සැලී
ඉඟි කරනා හැටී
දෙව්දුව ඇසිපිය ගසතී
මග දෙපස රැඳී
ඔබ දෙසට හැරී
මම නෙතු නොපියා හිඳිමී
මම නෙතු නොපියා හිඳිමී

ගීත ගායනය

සුරේන්ද්‍ර පෙරේරා
සුරේන්ද්‍ර පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021