මුල ගී පද වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට කපාගෙන
F
T
P

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට කපාගෙන ගී පද

වෙරළු ගෙඩිය
හරි අටකට කපාගෙන
කොටහක් නොකා
දෙගුරුන්ටත් තබාගෙන
උන් අපි එදා
සත් කුළුපව් විලාසෙන
පැළ ඉනි වැටට
ඇයි අද
ඇණ කොටාගෙන

පොඩි උන් දොහේ
මල් මතකය ඉරාගෙන
හොඳ හිත ගිහිං
උඩු හුළඟට ගසාගෙන

පොඩි උන් දොහේ
මල් මතකය ඉරාගෙන
හොඳ හිත ගිහිං
උඩු හුළඟට ගසාගෙන

මහ ගෙයි බිමට
තනි උරුමය කියාගෙන
සතුරන් වෙලා
උනුනට දෙස් තියාගෙන

වෙරළු ගෙඩිය
හරි අටකට කපාගෙන
කොටහක් නොකා
දෙගුරුන්ටත් තබාගෙන
උන් අපි එදා
සත් කුළුපව් විලාසෙන
පැළ ඉනි වැටට
ඇයි අද
ඇණ කොටාගෙන

තිරිසන් උනෝතින්
කිසි හව්හරණ නැති
ලන්දක කකා ලන්දක
කල් යල් හරිති

තිරිසන් උනෝතින්
කිසි හව්හරණ නැති
ලන්දක කකා ලන්දක
කල් යල් හරිති

එක මිහි සයන කාටත්
නිදි සුවය දෙති
බිම් පංගුවට
ලොල් වී
මළගම් නොයති

වෙරළු ගෙඩිය
හරි අටකට කපාගෙන
කොටහක් නොකා
දෙගුරුන්ටත් තබාගෙන
උන් අපි එදා
සත් කුළුපව් විලාසෙන
පැළ ඉනි වැටට
ඇයි අද
ඇණ කොටාගෙන

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

වසන්ත කුමාර කොබවක

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021