මුල ගී පද වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ
F
T
P

වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ ගී පද

වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ
ඔබ පිපී වැනේ අත නුදුරේ
වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ
ඔබ පිපී වැනේ අත නුදුරේ
මිලින උනත් ඝන අඳුරේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

සුවඳ ඇඳෙයි මුළු ලොවට හොරෙන්
නොවසා ඇති දොර කවුළු තුළින්
සුවඳ ඇඳෙයි මුළු ලොවට හොරෙන්
නොවසා ඇති දොර කවුළු තුළින්
සුවඳ දිදී
සුවඳ දිදී තිබුණත් මිදුලේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ
ඔබ පිපී වැනේ අත නුදුරේ
මිලින උනත් ඝන අඳුරේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

තෙමුනත් දෙකොපුල් උණු කඳුලින්
ඇසුණත් කෙඳිරිය මුදු මුවගින්
තෙමුනත් දෙකොපුල් උණු කඳුලින්
ඇසුණත් කෙඳිරිය මුදු මුවගින්
පිපුනු නිසා
පිපුනු නිසා අන් සතු උයනේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ
ඔබ පිපී වැනේ අත නුදුරේ
වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ
ඔබ පිපී වැනේ අත නුදුරේ
මිලින උනත් ඝන අඳුරේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021