මුල ගී පද වීදි කොනේ මාවත අද්දර
F
T
P

වීදි කොනේ මාවත අද්දර ගී පද

වීදි කොනේ
මාවත අද්දර
අඬනා කිරි දරුවෝ
කවදා හෝ නුඹ
වියපත් වූ දා
පියා කොහේ දැයි
මවගෙන් අසනු එපා

මමත් පියෙකි පුත
නුඹ වැනි දරුවකුගේ
මටත් දැනේ ඔය
පොඩි සිත
දැවෙන රඟේ
බලා ඉඳිමි මම
නුඹ නළවන්නට
පොඩි හිස අතගා
සුරතල් පුතේ කියා

වීදි කොනේ
මාවත අද්දර
අඬනා කිරි දරුවෝ
කවදා හෝ නුඹ
වියපත් වූ දා
පියා කොහේ දැයි
මවගෙන් අසනු එපා

පියෙක් ඉඳියි පුත
නුඹටත් කොතැනක හෝ
පිනක් නැති ද
ඒ සෙවණේ
ඉන්න අහෝ
සිනාසියන් පුත
කිරි දත් පෙන්නා
මා අමතන විට
සුරතල් පුතේ කියා

වීදි කොනේ
මාවත අද්දර
අඬනා කිරි දරුවෝ
කවදා හෝ නුඹ
වියපත් වූ දා
පියා කොහේ දැයි
මවගෙන් අසනු එපා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අජන්තා රණසිංහ

සංගීත නාද රටා

ස්ටැන්ලි පීරිස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021