මුල ගී පද විකසිත පැතුමන් ඔබේ ළයේ
F
T
P

විකසිත පැතුමන් ඔබේ ළයේ ගී පද

ම් හාහාහා
ම් හාහාහා

විකසිත පැතුමන්
ඔබේ ළයේ
සෙනෙහස
මීවිත පිරී
එනමුදු අදරින්
මගේ ලොවේ
දැල්වුණු
පහන ද නිවී

ම් හාහාහා
මා මත් වීලා

නීල නෙතු ඇගෙ
පෙර මගේ
ඒ දෙනෙත් අද
අනෙකුගේ
සිත් තුල සුපිපුණ
සෙනෙහස් මල් දම්
මිලින වී
වියෝගේ ළං වීලා

ම් හාහාහා
මා මත් වීලා

මා නොලද
ඒ ආදරේ
ඔබේ හද තුල
මෝදු වේ
එක් කළ දසැඟිලි
යළි වෙන් නොවනට
වසඟ වී
පෙම් සිනා
නැංවේවා

ම් හාහාහා
මා මත් වීලා

විකසිත පැතුමන්
ඔබේ ළයේ
සෙනෙහස
මීවිත පිරී
එනමුදු අදරින්
මගේ ලොවේ
දැල්වුණු
පහන ද නිවී

ම් හාහාහා
මා මත් වීලා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බණ්ඩාර කේ විජේතුංග

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021