මුල ගී පද විකසිත වත කමලේ
F
T
P

විකසිත වත කමලේ ගී පද

විකසිත වත කමලේ
නෙක් බමරුන් පැටලේ
බැල්මට නෙතු සඟලේ
සිත සිතුවිලි සසැලේ

ළඳුනේ මා පතනා
සිහිනේ හද සැලුනා

විකසිත වත කමලේ
නෙක් බමරුන් පැටලේ
බැල්මට නෙතු සඟලේ
සිත සිතුවිලි සසැලේ

ඈත නීල අහසේ
පාට දේදුණු
දහසක් පායාලා
මාගෙ ජීවිතේ
සැණකෙළියක් වාගේ
ඒ ආදරේ

විකසිත වත කමලේ
නෙක් බමරුන් පැටලේ
බැල්මට නෙතු සඟලේ
සිත සිතුවිලි සසැලේ

ළඳුනේ මා පතනා
සිහිනේ හද සැලුනා

විකසිත වත කමලේ
නෙක් බමරුන් පැටලේ
බැල්මට නෙතු සඟලේ
සිත සිතුවිලි සසැලේ

දෑසෙ සිහින රේඛා
කීවෙ නෑසූ
රහසක් කොඳුරාලා
මාගෙ ජීවිතේ
මල් උයනක් වාගේ
ඒ ආදරේ

විකසිත වත කමලේ
නෙක් බමරුන් පැටලේ
බැල්මට නෙතු සඟලේ
සිත සිතුවිලි සසැලේ

ළඳුනේ මා දකිනා
සිහිනේ හද පිරුනා

විකසිත වත කමලේ
නෙක් බමරුන් පැටලේ
බැල්මට නෙතු සඟලේ
සිත සිතුවිලි සසැලේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021