මුල ගී පද විරාග රාගය අතරේ තනි වූ ආලය
F
T
P

විරාග රාගය අතරේ තනි වූ ආලය ගී පද

විරාග රාගය අතරේ
තනි වූ ආලය
විරාම දෙයි එක් හදකට
පුදා පරාජය

විරාග රාගය අතරේ
තනි වූ ආලය
දුරලයි තනිකම ලබමින්
මගේ සරාග

ඔබ අඩවන් නෙතු
කරමින් ඈ නතු
ඇගේ පහන් ලොව
ඈ මනසින් බිඳහල දා
ඈ මුකුලිත වූවා

කර ගනු ඈ සතු
නොරිසි ඔබේ සිතු
ඈතින් ඔබෙ මුනිවර
මනසින් පෙම් කළ දා
ඈ අසරණ වූවා

විරාග රාගය අතරේ
තනි වූ ආලය
විරාම දෙයි එක් හදකට
පුදා පරාජය

විරාග රාගය අතරේ
තනි වූ ආලය
දුරලයි තනිකම ලබමින්
මගේ සරාග

නුරා එගිනි දළු
ඈ දවමින් ගෙතු
සලෙල ගීතයට
ඈ තනුවක් කර ගත්තා
ඈ ලොව අහිමි වුනා

ඔබේ මිලින ගති
ඇයට නොවේ රුති
පෙමින් තොරව ඇගේ
දිවිය කතරක් වූදා
ඈ මවෙතට ආවා

විරාග රාගය අතරේ
තනි වූ ආලය
විරාම දෙයි එක් හදකට
පුදා පරාජය

විරාග රාගය අතරේ
තනි වූ ආලය
දුරලයි තනිකම ලබමින්
මගේ සරාග

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

අමල් පෙරේරා
අමල් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බන්දුල නානායක්කාරවසම්

සංගීත නාද රටා

සුරේෂ් මහලියැද්ද
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021