මුල ගී පද විසිරුනු මල් පෙති
F
T
P

විසිරුනු මල් පෙති ගී පද

විසිරුනු මල් පෙති
දෝතට ගත් කුමරී
ඒ පෙති එක් කර
මලක් සොයන
බොළඳී
සරදම් නොකරමි
ආදරයෙන් කියමී
විසිරුනු පෙති යලි
මලක් නොවෙයි
නැගණී

විසිරුනු මල් පෙති
දෝතට ගත් කුමරී
ඒ පෙති එක් කර
මලක් සොයන
බොළඳී
සරදම් නොකරමි
ආදරයෙන් කියමී
විසිරුනු පෙති යලි
මලක් නොවෙයි
නැගණී

වෙරළ සොයා
රළ පෙළ
දිව ආවත්
වෙරළට කිසිදා
දියඹ දකිනු
හැකිදෝ
බඳට පියාපත්
යුවලක් ලැබුනත්
අහස දෙකෙලවර
නුඹට දිනනු
හැකිදෝ

විසිරුනු මල් පෙති
දෝතට ගත් කුමරී
ඒ පෙති එක් කර
මලක් සොයන
බොළඳී
සරදම් නොකරමි
ආදරයෙන් කියමී
විසිරුනු පෙති යලි
මලක් නොවෙයි
නැගණී

බමරුන් පසුපස
මල් දිව නොගියත්
අවමන් වින්දේ
මල් කුලයම
නොවෙදෝ
මෙදහම් නුවණින්
නුඹ නොදුටුවොතින්
නුඹේ සුසුම් ගිණි
බොල් අහසම
නොවෙදෝ

විසිරුනු මල් පෙති
දෝතට ගත් කුමරී
ඒ පෙති එක් කර
මලක් සොයන
බොළඳී
සරදම් නොකරමි
ආදරයෙන් කියමී
විසිරුනු පෙති යලි
මලක් නොවෙයි
නැගණී

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බන්දුල නානායක්කාරවසම්

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021