මුල ගී පද වියෝ ගී ගැයෙනා හදේ
F
T
P

වියෝ ගී ගැයෙනා හදේ ගී පද

වියෝ ගී
ගැයෙනා හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ
අපේ හමුවීම නොවේ

වියෝ ගී
ගැයෙනා හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ
අපේ හමුවීම නොවේ

අතීතයේ මායා
රූ කැඩී බිඳී යාවී
අනාථ වූ මා දෑසේ
කතා නිමා වේවී

මගේ කඳුළු හංගා
මා සිනාසිසී ඉන්නේ
ඔබේ ලොවේ
හිරු පායා
සදා සිනාසේවා

වියෝ ගී
ගැයෙනා හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ
අපේ හමුවීම නොවේ

වියෝ ගී
ගැයෙනා හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ
අපේ හමුවීම නොවේ

අනාගතේ සිහිනේ
නෑ මෙදා
සැබෑ වන්නේ
මිලාන වූ ආකාසේ
අපේ පැතුම් පාවේ

මගේ පැලේ තනි වී
මා සුසුම්
හෙලන වේලේ
ඔබේ ලොවේ
හිරු පායා
සදා සිනාසේවා

වියෝ ගී
ගැයෙනා හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ
අපේ හමුවීම නොවේ

වියෝ ගී
ගැයෙනා හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ
අපේ හමුවීම නොවේ

වියෝ ගී
ගැයෙනා හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරේ
අපේ හමුවීම නොවේ

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

නිමල් මෙන්ඩිස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021