මුල ගී පද වියෝ වූ පසුවයි දැනෙන්නේ
F
T
P

වියෝ වූ පසුවයි දැනෙන්නේ ගී පද

වියෝ වූ
පසුවයි දැනෙන්නේ
ප්‍රේමයේ අභිමන්
හැඬූ දා
කඳුලයි දකින්නේ
සිනහවේ සරදම්

වියෝ වූ
පසුවයි දැනෙන්නේ
ප්‍රේමයේ අභිමන්
හැඬූ දා
කඳුලයි දකින්නේ
සිනහවේ සරදම්

ඉවුරු දෑලේ
හිඳ බැලූ විට
ගඟ හැඩයි
කදිමයි
දියට වන් විට
එවන් ගඟුලම
බිහිසුණුයි චණ්ඩයි

වියෝ වූ
පසුවයි දැනෙන්නේ
ප්‍රේමයේ අභිමන්
හැඬූ දා
කඳුලයි දකින්නේ
සිනහවේ සරදම්

හඳක් නැති දා
අහස් තලයට
තරුව දෙයි
සැනසුම්
පුන් පෝහෝ දා
එවන් තරුවම
ලබන්නේ ගැරහුම්

වියෝ වූ
පසුවයි දැනෙන්නේ
ප්‍රේමයේ අභිමන්
හැඬූ දා
කඳුලයි දකින්නේ
සිනහවේ සරදම්

වියෝ වූ
පසුවයි දැනෙන්නේ
ප්‍රේමයේ අභිමන්
හැඬූ දා
කඳුලයි දකින්නේ
සිනහවේ සරදම්

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021