මුල ගී පද යහනින් යහනට පියමංවන
F
T
P

යහනින් යහනට පියමංවන ගී පද

යහනින් යහනට
පියමංවන නුඹ
දැක සිත රිදුණා
සත්තයි
තනි යහනේ හිඳ
ඒ දුක් ගන්නට
මා පව් කෙරුවා
ඇත්තයි

යහනින් යහනට
පියමංවන නුඹ
දැක සිත රිදුණා
සත්තයි
තනි යහනේ හිඳ
ඒ දුක් ගන්නට
මා පව් කෙරුවා
ඇත්තයි

කළ එක වරදට
සමාව දෙන්නට
එකෙක් ද
නැති සාපේ
හැම වරදකටම
නුඹ හසු කරගෙන
පිරුවට හැදි ලෝකේ

යහනින් යහනට
පියමංවන නුඹ
දැක සිත රිදුණා
සත්තයි
තනි යහනේ හිඳ
ඒ දුක් ගන්නට
මා පව් කෙරුවා
ඇත්තයි

එක තොටමුනකට
ගොඩවෙන්නට බැරි
ඇයි දෝ නෞකාවේ
හතර අතින් ආ
පව් පොදි විතර ද
නුඹ ළඟ සංසාරේ

යහනින් යහනට
පියමංවන නුඹ
දැක සිත රිදුණා
සත්තයි
තනි යහනේ හිඳ
ඒ දුක් ගන්නට
මා පව් කෙරුවා
ඇත්තයි

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021