මුල ගී පද යළි උපදින්නම් අළුත් කෙනෙකු වී
F
T
P

යළි උපදින්නම් අළුත් කෙනෙකු වී ගී පද

යළි උපදින්නම්
අළුත් කෙනෙකු වී
නැවුම් ලොවක නව
හිරු සඳු සෙවනේ
ඔබේ සෙනෙහසේ
සුවය ලබා
සුවය ලබා

අමතක කර දා
පසු කළ මං පෙත
මා සිත සැනසේ
පවන් රොදක් වී
ඔබේ දයාබර
නෙතු කැල්මේ
නෙතු කැල්මේ

යළි උපදින්නම්
අළුත් කෙනෙකු වී
නැවුම් ලොවක නව
හිරු සඳු සෙවනේ
ඔබේ සෙනෙහසේ
සුවය ලබා
සුවය ලබා

යළි උපතක් දුන්
සෙනෙහේ නාමෙන්
දෙපා සිඹින්නම්
මෙලෙසින් මතු දා
දෙවියෙකි ඔබ මේ
මහ පොළොවේ
මහ පොළොවේ

යළි උපදින්නම්
අළුත් කෙනෙකු වී
නැවුම් ලොවක නව
හිරු සඳු සෙවනේ
ඔබේ සෙනෙහසේ
සුවය ලබා
සුවය ලබා

ගීත ගායනය

නන්දා පතිරණ
නන්දා පතිරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021