මුල ගී පද යාළුවේ සිතින් හඬන්නෙපා
F
T
P

යාළුවේ සිතින් හඬන්නෙපා ගී පද

යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා
මාළුවෝ තවත්
හිඳී ජලේ
ප්‍රේමයේ රඟේ
තාරුකා වගේ
රෑ දිලී
උදේ නිවී නිවේ

යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා

ලෝ උපන්
දිනේ පටන්
ප්‍රේම වේදනා සුසුම්
මේ කුණාටු
සීත මාරුතේ
දේශ දේශයේ මවා
ලෝ නිරන්තරේ දවා
යෞවනේ නසාලු
යාළුවේ

යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා
මාළුවෝ තවත්
හිඳී ජලේ
ප්‍රේමයේ රඟේ
තාරුකා වගේ
රෑ දිලී
උදේ නිවී නිවේ

යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා

සෑම ප්‍රේමවන්තයෝ
රෑ දිවා හැඬූ නෙතේ
බිංදු බිංදු
ඈත පාවෙලා
සාගරේ තරංග සේ
හෝ හඬින්
විලාප දේ
ඒ උදාර
ආදරේ අමා

යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා
මාළුවෝ තවත්
හිඳී ජලේ
ප්‍රේමයේ රඟේ
තාරුකා වගේ
රෑ දිලී
උදේ නිවී නිවේ

යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා
යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා
යාළුවේ සිතින්
හඬන්නෙපා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021