මුල ගී පද යමු සෙල්ල කතරගම
F
T
P

යමු සෙල්ල කතරගම ගී පද

යමු සෙල්ල කතරගම
ඔබ එන්න යනවනම්
කඳ කුමාරයා වල්ලිට
පෙම් බැන්ද කතරගම

යමු සෙල්ල කතරගම
ඔබ එන්න යනවනම්
කඳ කුමාරයා වල්ලිට
පෙම් බැන්ද කතරගම

ආනන්ද සරෝජා
රාමන් අනුරාධා

ආනන්ද සරෝජා
රාමන් අනුරාධා
නාන තොටේ
මැණික් ගඟේ
දෙවි කරුණාවයි
හාදු දිදී
ගඟ නොබෙදී
එකට ගලා යයි

යමු සෙල්ල කතරගම
ඔබ එන්න යනවනම්
කඳ කුමාරයා වල්ලිට
පෙම් බැන්ද කතරගම

යමු සෙල්ල කතරගම
ඔබ එන්න යනවනම්
කඳ කුමාරයා වල්ලිට
පෙම් බැන්ද කතරගම

මේ සාධුකාරයයි
සංගීත සාදයයි

මේ සාධුකාරයයි
සංගීත සාදයයි
හාද වෙලා
සාද විඳින
එකම වෙලාවයි
පාද සළඹ
දෑත වළලු
එකට හිනාවෙයි

යමු සෙල්ල කතරගම
ඔබ එන්න යනවනම්
කඳ කුමාරයා වල්ලිට
පෙම් බැන්ද කතරගම

යමු සෙල්ල කතරගම
ඔබ එන්න යනවනම්
කඳ කුමාරයා වල්ලිට
පෙම් බැන්ද කතරගම

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021