මුල ගී පද යමුනා යමුනා සෝබන ගංගා
F
T
P

යමුනා යමුනා සෝබන ගංගා ගී පද

යමුනා යමුනා
සෝබන ගංගා
සුනිමල ජල දහරා
ගලන්නා
සුනිමල ජල ධාරා

යමුනා යමුනා
සෝබන ගංගා
සුනිමල ජල දහරා
ගලන්නා
සුනිමල ජල ධාරා

විහිදා මද රැස් දී
හිරු නැග
එති උදයේ
පිපි සේ
නෙක මල්
සුවඳ හමා
නැළවේ මද සුළඟේ

විහිදා මද රැස් දී
හිරු නැග
එති උදයේ
පිපි සේ
නෙක මල්
සුවඳ හමා
නැළවේ මද සුළඟේ

යමුනා යමුනා
සෝබන ගංගා
සුනිමල ජල දහරා
ගලන්නා
සුනිමල ජල ධාරා

ලලනාවෝ
බැස පීනා
සුලලිත රඟ පානා
කොමළ සිනා පා
සුමධුර ගීතා
ගයතී ප්‍රීතියෙනා

ලලනාවෝ
බැස පීනා
සුලලිත රඟ පානා
කොමළ සිනා පා
සුමධුර ගීතා
ගයතී ප්‍රීතියෙනා

යමුනා යමුනා
සෝබන ගංගා
සුනිමල ජල දහරා
ගලන්නා
සුනිමල ජල ධාරා

යමුනා යමුනා
සෝබන ගංගා
සුනිමල ජල දහරා
ගලන්නා
සුනිමල ජල ධාරා

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021