මුල ගී පද යන යන තැන
F
T
P

යන යන තැන ගී පද

යන යන තැන
ඔබ හා එන හෙවණැල්ල
මමයි ඔබේ
හිතේ තියෙන සිතිවිල්ල
ඔබත් එක්ක
බෙදාගන්න ළතැවිල්ල
විසඳාලා ගමු අපි
අපෙ සැනසිල්ල

ඔබයි මගේ
සංසාරේ සෙවණැල්ල
මමයි ඔබේ
ප්‍රේමණීය සිතිවිල්ල

පිහාටුවක
පාවී ආ සියුමැල්ල
කුණාටුවට
හසු වී ගිය දැඟලිල්ල
බලා සිටියදී
පැන ගිය හසරැල්ල
යළිත් ගෙනත්
දෙන්නයි මේ ඇවිටිල්ල
අල්ලගන්න
තදින් මගේ අතැඟිල්ල

ඔබයි මගේ
සංසාරේ සෙවණැල්ල
මමයි ඔබේ
ප්‍රේමණීය සිතිවිල්ල

අන්තිමටම
නැගුණු තුනේ වැලපිල්ල
අදහස් පස් දමා
වළ දා කඳුළැල්ල
බලා එන්න
එතන දමා කැලඹිල්ල
ආදර ගිර හිසින්
පෙණෙයි අරුණැල්ල
ඉල්ලගන්න මගෙන්
ඔබේ සැනසිල්ල

ඔබයි මගේ
සංසාරේ සෙවණැල්ල
මමයි ඔබේ
ප්‍රේමණීය සිතිවිල්ල

යන යන තැන
ඔබ හා එන හෙවණැල්ල
මමයි ඔබේ
හිතේ තියෙන සිතිවිල්ල
ඔබත් එක්ක
බෙදාගන්න ළතැවිල්ල
විසඳාලා ගමු අපි
අපෙ සැනසිල්ල

ඔබයි මගේ
සංසාරේ සෙවණැල්ල
මමයි ඔබේ
ප්‍රේමණීය සිතිවිල්ල

ඔබයි මගේ
සංසාරේ සෙවණැල්ල
මමයි ඔබේ
ප්‍රේමණීය සිතිවිල්ල

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021