මුල ගී පද යන්න ද ඉගිල්ලී යන්තංවත් නොදැනී
F
T
P

යන්න ද ඉගිල්ලී යන්තංවත් නොදැනී ගී පද

යන්තංවත් නොදැනී
මං ළං වුනේ
සිහිනෙන්වත් නොපෙනී
මුව ළං කළේ
යහනෙන් තැන්පත්
කළ මල් තොලේ
මයෙ හිත නං
ආයෙත් යන්නෙ නෑ වගේ

මං දැන් මගෙ නොවේ
මායම් දෑස
මගෙ නොවෙ ද
මං දැන් මගෙ නොවේ
මායම් දෑස
මගෙ නොවෙ ද

යන්න ද ඉගිල්ලී
මම යනවා
කෙහෙරැල්ල සුළඟේ
දිගේ ඇවිදින්
කරදර කෙරුවා
මම යනවා
නුඹ දුන්නු හීන
මම අරගෙන

යන්න ද ඉගිල්ලී
මම යනවා
කෙහෙරැල්ල සුළඟේ
දිගේ ඇවිදින්
කරදර කෙරුවා
මම යනවා
නුඹ දුන්නු හීන
මම අරගෙන

නිල් ඇස් උන්නා
මා දෙස බලා
මල්දම් තිබුණා
නාඳුනණා
නිල් මානෙල් මල්
නම් හිනැහුණා
හීනෙත් සුවඳයි
ඔබ කිමිදෙනා

මං දැන් මගෙ නොවේ
මායම් දෑස
මගෙ නොවෙ ද
මං දැන් මගෙ නොවේ
මායම් දෑස
මගෙ නොවෙ ද

යන්න ද ඉගිල්ලී
මම යනවා
කෙහෙරැල්ල සුළඟේ
දිගේ ඇවිදින්
කරදර කෙරුවා
මම යනවා
නුඹ දුන්නු හීන
මම අරගෙන

යන්න ද ඉගිල්ලී
මම යනවා
කෙහෙරැල්ල සුළඟේ
දිගේ ඇවිදින්
කරදර කෙරුවා
මම යනවා
නුඹ දුන්නු හීන
මම අරගෙන

මා දන්නා ආදරේ
මේ නම් එයයි
සැබෑවක් ද මේ
මෙතුවක් ඇයි
නොදැනුණේ කෙතරම්
මනරම් ද ආදරේ

යන්න ද ඉගිල්ලී
මම යනවා
කෙහෙරැල්ල සුළඟේ
දිගේ ඇවිදින්
කරදර කෙරුවා
මම යනවා
නුඹ දුන්නු හීන
මම අරගෙන

මායම් දෑස
මගෙ නොවෙ ද
මායම් දෑස
මගෙ නොවෙ දෝ

යන්න ද ඉගිල්ලී
මම යනවා
කෙහෙරැල්ල සුළඟේ
දිගේ ඇවිදින්
කරදර කෙරුවා
මම යනවා
නුඹ දුන්නු හීන
මම අරගෙන

යන්න ද ඉගිල්ලී

ගීත ගායනය

ඉන්ෆාස් නූර්දීන්
ඉන්ෆාස් නූර්දීන් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

වසන්ත දුක්ගන්නාරාළ

සංගීත නාද රටා

සුලාර පෙරේරා,පසන් ලියනගේ,රංග දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021