මුල ගී පද යන්න රට වටේ එන්න මා ප්‍රියේ
F
T
P

යන්න රට වටේ එන්න මා ප්‍රියේ ගී පද

යන්න රට වටේ එන්න මා ප්‍රියේ
ලක්සන ශ්‍රී ලංකාවේ
සීගිරියේ කැටපත් පවුරේ
තුන් සිංහලේ

කන්ද උඩරටයි
පහත දුම්බරයි
වටේම මුතු පර මුහුදයි
මල් වයසේ සඳපාන වගේ
අනුරාපුරේ

යන්න රට වටේ එන්න මා ප්‍රියේ
ලක්සන ශ්‍රී ලංකාවේ
සීගිරියේ කැටපත් පවුරේ
තුන් සිංහලේ

කන්ද උඩරටයි
පහත දුම්බරයි
වටේම මුතු පර මුහුදයි
මල් වයසේ සඳපාන වගේ
අනුරාපුරේ

ලා ලලලලා ලලලා ලලා
නුවර වැවේ වැව රවුමේ
ලල් ලල් ලලල් ලා
ලලල ලලල ලා
ලා ලලලලා ලලලා ලලා
තිසා වැවේ හඳපානේ
ලල් ලල් ලලල් ලා
තුන් සිංහලේ

වැවයි දාගැබයි
ගමයි පන්සලයි
සිංහල පොළොව මගේ මේ
ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවේ
මේ රන් දිවයිනේ

දේව මන්දිරේ
කදිර කෝවිලේ
ඝණ්ටා නද පැතිරෙන්නේ
ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවේ
මේ රන් දිවයිනේ

ලා ලලලලා ලලලා ලලා
නුවර වැවේ වැව රවුමේ
ලල් ලල් ලලල් ලා
ලලල ලලල ලා
ලා ලලලලා ලලලා ලලා
තිසා වැවේ හඳපානේ
ලල් ලල් ලලල් ලා
තුන් සිංහලේ

ලා ලලලලා ලලලා ලලා
නුවර වැවේ වැව රවුමේ
ලල් ලල් ලලල් ලා
ලලල ලලල ලා
ලා ලලලලා ලලලා ලලා
තිසා වැවේ හඳපානේ
ලල් ලල් ලලල් ලා
තුන් සිංහලේ

ගීත ගායනය

ඩෙස්මන් ද සිල්වා
ඩෙස්මන් ද සිල්වා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021