මුල ගී පද යාපහුවේ පුංචි වැවට
F
T
P

යාපහුවේ පුංචි වැවට ගී පද

යාපහුවේ පුංචි වැවට
දරාගන්න බැරි තරමට
කෙකටිය පිපිලා
නුඹේ දෑස පරදිනවට
දුක හිතිලා
නිල් තරු කැට
වතුරට වැටිලා

යාපහුවේ පුංචි වැවට
දරාගන්න බැරි තරමට
කෙකටිය පිපිලා
නුඹේ දෑස පරදිනවට
දුක හිතිලා
නිල් තරු කැට
වතුරට වැටිලා

වැව අද්දර
කොහොඹ ගහට
ආල වඩන
ඔළිඳ වැලට
තනි වෙන්නට
ඉඩ දී මට
යන්න හිතෙනවා
තනි වෙන්නට
ඉඩ දී මට
යන්න හිතෙනවා

යාපහුවේ පුංචි වැවට
දරාගන්න බැරි තරමට
කෙකටිය පිපිලා
නුඹේ දෑස පරදිනවට
දුක හිතිලා
නිල් තරු කැට
වතුරට වැටිලා

මං ආවම
හේනෙ පැලට
හඳ ඇවිදින්
වැව ගාවට
ගෙදර එන්න
කියලා මට
නොකියා කියනවා
ගෙදර එන්න
කියලා මට
නොකියා කියනවා

යාපහුවේ පුංචි වැවට
දරාගන්න බැරි තරමට
කෙකටිය පිපිලා
නුඹේ දෑස පරදිනවට
දුක හිතිලා
නිල් තරු කැට
වතුරට වැටිලා

යාපහුවේ පුංචි වැවට
දරාගන්න බැරි තරමට
කෙකටිය පිපිලා
නුඹේ දෑස පරදිනවට
දුක හිතිලා
නිල් තරු කැට
වතුරට වැටිලා

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021