මුල ගී පද යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
F
T
P

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී ගී පද

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
හද ලිය ගොමුවේ
සිසිල දැනේවී

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
හද ලිය ගොමුවේ
සිසිල දැනේවී
බිහිවේ නව හැඟුමන්
නව පැතුමන්
පෑදී මැවේ
ආ හ හ හා
ඒ ආදරේ

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
මොහොතක් පාසා
රස කැලතේවී

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
මොහොතක් පාසා
රස කැලතේවී
සිහිවේ එකම රුවක්
එකම මුවක්
ළං ළං වී
ඕ හො හො හෝ
ඒ ආදරේ

සිහින් හඬින්
සවන් යුග පිරේවී
සහන් පහන්
සුවෙන් සිත බැඳේවී
සිහින් හඬින්
සවන් යුග පිරේවී
සහන් පහන්
සුවෙන් සිත බැඳේවී

එවන් වෙලාවේ
කෙනෙකක් මුලා වේ
එවන් වෙලාවේ
හැම කෙනෙකක් මුලා වේ
ඔහු කවුදැයි
අමතක වෙයි
මන් මත් වෙලා

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
හද ලිය ගොමුවේ
සිසිල දැනේවී

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
හද ලිය ගොමුවේ
සිසිල දැනේවී
බිහිවේ නව හැඟුමන්
නව පැතුමන්
පෑදී මැවේ
ආ හ හ හා
ඒ ආදරේ

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
මොහොතක් පාසා
රස කැලතේවී

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
මොහොතක් පාසා
රස කැලතේවී
සිහිවේ එකම රුවක්
එකම මුවක්
ළං ළං වී
ඕ හො හො හෝ
ඒ ආදරේ

රැල්ල වැල්ලෙ වෙලී
හාදු දේවී
සල් ගසේ ද
මල් වැලක් එතේවී
රැල්ල වැල්ලෙ වෙලී
හාදු දේවී
සල් ගසේ ද
මල් වැලක් එතේවී

එවන් ලතාවෙන්
සුපෙම් කතාවෙන්
එවන් ලතාවෙන්
පිය සුපෙම් කතාවෙන්
ඔබයි මමයි
ඇදෙයි බැඳෙයි
මල් හී වැදී

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
මොහොතක් පාසා
රස කැලතේවී

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
මොහොතක් පාසා
රස කැලතේවී
සිහිවේ එකම රුවක්
එකම මුවක්
ළං ළං වී
ඕ හො හො හෝ
ඒ ආදරේ

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
හද ලිය ගොමුවේ
සිසිල දැනේවී

යෙෳවන වසන්තේ උදාවී
හද ලිය ගොමුවේ
සිසිල දැනේවී
බිහිවේ නව හැඟුමන්
නව පැතුමන්
පෑදී මැවේ
ආ හ හ හා
ඒ ආදරේ

ඕ හො හො හෝ
ඒ ආදරේ
ආ හ හ හා
ඒ ආදරේ
ඕ හො හො හෝ
ඒ ආදරේ
ආ හ හ හා
ඒ ආදරේ
ඕ හො හො හෝ
ඒ ආදරේ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කරුණාරත්න අබේසේකර

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021