මුල ගී පද යාය දිගේ එරබදු මල්
F
T
P

යාය දිගේ එරබදු මල් ගී පද

යාය දිගේ
එරබදු මල්
යාය දිගේ
බක් මාසේ
කොහා හඬන
බක් මාසේ

සූරිය සංක්‍රාන්තියයි
නව අවුරුද්දේ
කද මළු
බැඳගෙන හනිකේ
නෑගම් යන
සුභ නැකතේ
දොළොස් මහේ
පහණ දිලේ
මහ ගෙයි මැද්දේ

බුලත් හුරුළු
දෝතට දී
දෙගුරුන්
පා මුල වැතිරී
නොදැන කරපු
වැරදි ඇතොත්
සමාව ගන්නේ

සුභ නැකතට
අවුරුද්දේ
එකතු වෙලා
ගෙයි මැද්දේ
දූ දරුවන්
වෙත සිරිතේ
අගය කියන්නේ
පින් කළ
හිත තුලමයි
දෙවියන් වැඩ ඉන්නේ

එක හැළියක
ඉදුණු බතේ
රස බැළුවේ
එක නැකතේ
අවුරුද්දට
එකම වරකි
අද වැනි දවසේ

එක මවු කුස
උන් සුවඳේ
නැත වෙර සිත්
පිළිසිඳුනේ
එක පවුලක්
ලෙස සිතමූ
ලොව හැම
එක සේ
සිතුවොත් එලෙසේ
ජය වේ
නව අවුරුද්දේ

යාය දිගේ
එරබදු මල්
යාය දිගේ
බක් මාසේ
කොහා හඬන
බක් මාසේ

සූරිය සංක්‍රාන්තියයි
නව අවුරුද්දේ
කද මළු
බැඳගෙන හනිකේ
නෑගම් යන
සුභ නැකතේ
දොළොස් මහේ
පහණ දිලේ
මහ ගෙයි මැද්දේ

දොළොස් මහේ
පහණ දිලේ
මහ ගෙයි මැද්දේ
දොළොස් මහේ
පහණ දිලේ
මහ ගෙයි මැද්දේ
දොළොස් මහේ
පහණ දිලේ
මහ ගෙයි මැද්දේ

ගීත ගායනය

නන්දා පතිරණ
නන්දා පතිරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021