මුල ගී පද යාය පුරා සුදු මල් පිපිලා
F
T
P

යාය පුරා සුදු මල් පිපිලා ගී පද

යාය පුරා
සුදු මල් පිපිලා
හබල් ගහන්නට
ඉඩ නැතුවා

යාය පුරා
සුදු මල් පිපිලා
හබල් ගහන්නට
ඉඩ නැතුවා

මල් ඇහැරෙයි හිතුනා
මල් ඇහැරෙයි හිතුනා
විල් නිල්
දිය මත
තරු මල් වැටිලා
ඔරුව පදින්නට
හිත නැතුවා
විල කැලඹෙයි හිතුණා

යාය පුරා
සඳ දිය ඉහෙනා
නිදාගන්න මට
හිත නැතුවා

යාය පුරා
සඳ දිය ඉහෙනා
නිදාගන්න මට
හිත නැතුවා

ඔබ මා ළඟ හිතුණා
ඔබ මා ළඟ හිතුණා
හේනෙයි හත්තේ
තල් මල් පිපිලා
බඹරෙක් සිරිතට
ගී ගයනා
ඒ ඔබමැ යි හිතුණා

යාය පුරා
මල් මී වැටිලා
සුවඳ අරන්
සුළඟක් එනවා

යාය පුරා
මල් මී වැටිලා
සුවඳ අරන්
සුළඟක් එනවා

ඔබෙ සුවඳයි හිතුනා
ඔබෙ සුවඳයි හිතුනා
නිදි මත ඇවිදින්
හිත රිදවනවා
යාන්තමට ඇහැ
පියැවෙනවා
හීනෙන් මට ඇඬුණා

හීනෙන් මට ඇඬුණා
හීනෙන් මට ඇඬුණා
හීනෙන් මට ඇඬුණා

ගීත ගායනය

මාලනී බුලත්සිංහල
මාලනී බුලත්සිංහල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

දයානන්ද රත්නායක

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021