මුල ගී පද යොවුන් සීන ලෝකේ
F
T
P

යොවුන් සීන ලෝකේ ගී පද

යොවුන් සීන ලෝකේ
සොවින් ඇයි තැවෙන්නේ
මා හා සිනාසෙන්න
ගීයක් ගයා
ළං වී බැඳී ඉන්න
මා හා ඔයා

යොවුන් සීන ලෝකේ
සොවින් ඇයි තැවෙන්නේ
මා හා සිනාසෙන්න
ගීයක් ගයා
ළං වී බැඳී ඉන්න
මා හා ඔයා
යොවුන් සීන ලෝකේ
යොවුන් සීන ලෝකේ
දිහා

සෝ දුක්
තැවුල් ආදරේ
නෑ සිතේ
මාගේ ලොවේ
ගීතයයි ජීවිතේ
ඒ වන් ලොවේ
එන්න මා හා බැඳී
ඔබගේ සවන්
දෝත පාලා

යොවුන් සීන ලෝකේ
සොවින් ඇයි තැවෙන්නේ
මා හා සිනාසෙන්න
ගීයක් ගයා
ළං වී බැඳී ඉන්න
මා හා ඔයා
යොවුන් සීන ලෝකේ
යොවුන් සීන ලෝකේ
දිහා

අහසේ වලාවේ
නැගී පාවෙමූ
මුහුදේ තරංගා
දියේ නෑවෙමූ
රෑ හෝ දිවා
ජීවිතේ මල් වියේ
අත්වැල් බැඳන්
එන්න මා හා

යොවුන් සීන ලෝකේ
සොවින් ඇයි තැවෙන්නේ
මා හා සිනාසෙන්න
ගීයක් ගයා
ළං වී බැඳී ඉන්න
මා හා ඔයා

යොවුන් සීන ලෝකේ
සොවින් ඇයි තැවෙන්නේ
මා හා සිනාසෙන්න
ගීයක් ගයා
ළං වී බැඳී ඉන්න
මා හා ඔයා
යොවුන් සීන ලෝකේ
යොවුන් සීන ලෝකේ
දිහා

ගීත ගායනය

මරියසෙල් ගුණතිලක
මරියසෙල් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021