මුල ගී පද යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වලාකුළේ
F
T
P

යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වලාකුළේ ගී පද

යොවුන් වසන්තයේ
දුහුල් වලාකුළේ
යොවුන් වසන්තයෙ
දුහුල් වලාකුළේ
රෑන් මුදාගෙන පාවී
යනු මැන ඉගිල්ලිලා

යොවුන් වසන්තයේ
දුහුල් වලාකුළේ

දිලිසෙන කඳුළේ
කිරණින් නෑවී
සිඟිති ආදර
දූපතක තනි වී

දිලිසෙන කඳුළේ
කිරණින් නෑවී
සිඟිති ආදර
දූපතක තනි වී

ගංගාවක් සේ
ගලා බසිනු මැන
ගංගාවක් සේ
ගලා බසිනු මැන
නිරන්තරේ සිනා සිසී
නිරන්තරේ සිනා සිසී

යොවුන් වසන්තයේ
දුහුල් වලාකුළේ

හසරැළි ගවසා
තුරු මුදුනේ
කල්පනා
තෝතැන්නේ

හසරැළි ගවසා
තුරු මුදුනේ
කල්පනා
තෝතැන්නේ

තරු අහුරක් සේ
රෑ ඇවිළෙනු මැන
තරු අහුරක් සේ
රෑ ඇවිළෙනු මැන
අහස් ගඟේ දියඹ දිගේ
අහස් ගඟේ දියඹ දිගේ

යොවුන් වසන්තයේ
දුහුල් වලාකුළේ
යොවුන් වසන්තයෙ
දුහුල් වලාකුළේ
රෑන් මුදාගෙන පාවී
යනු මැන ඉගිල්ලිලා

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021