මුල ගී පද යුගයෙන් යුගයට වෙනස් වෙලා ලොව
F
T
P

යුගයෙන් යුගයට වෙනස් වෙලා ලොව ගී පද

යුගයෙන් යුගයට
වෙනස් වෙලා ලොව
දැන් කලියුග කාලේ
අපෙ පොඩි කාලේ
වගේ නොවෙයි දැන්
දරුවන්ගේ කාලේ

යුගයෙන් යුගයට
වෙනස් වෙලා ලොව
දැන් කලියුග කාලේ
අපෙ පොඩි කාලේ
වගේ නොවෙයි දැන්
දරුවන්ගේ කාලේ

මගෙ පොඩි පුතුගේ
උපන් දිනේ දා
පුතු සනසන්නට
මට සිතුණා
කැමති කුමක් දැයි
අසා බලා මම
සෙල්ලම් අවියක්
ගෙන දුන්නා

මගෙ පොඩි පුතුගේ
උපන් දිනේ දා
පුතු සනසන්නට
මට සිතුණා
කැමති කුමක් දැයි
අසා බලා මම
සෙල්ලම් අවියක්
ගෙන දුන්නා

යුගයෙන් යුගයට
වෙනස් වෙලා ලොව
දැන් කලියුග කාලේ
අපෙ පොඩි කාලේ
වගේ නොවෙයි දැන්
දරුවන්ගේ කාලේ

සතුටින් පිරිලා
සිත මල් පිපිලා
ගෙදර ඇවිල්ලා
සිනා සිසී
අහසට පොළොවට
මානන අවියෙන්
මගෙ ළයටත් වෙඩි
තබන ලදි

සතුටින් පිරිලා
සිත මල් පිපිලා
ගෙදර ඇවිල්ලා
සිනා සිසී
අහසට පොළොවට
මානන අවියෙන්
මගෙ ළයටත් වෙඩි
තබන ලදි

යුගයෙන් යුගයට
වෙනස් වෙලා ලොව
දැන් කලියුග කාලේ
අපෙ පොඩි කාලේ
වගේ නොවෙයි දැන්
දරුවන්ගේ කාලේ

යුගයෙන් යුගයට
වෙනස් වෙලා ලොව
දැන් කලියුග කාලේ
අපෙ පොඩි කාලේ
වගේ නොවෙයි දැන්
දරුවන්ගේ කාලේ

දරුවන්ගේ කාලේ
දැන්
දරුවන්ගේ කාලේ
දරුවන්ගේ කාලේ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021