මුල ගී පද ඩ අකුරෙන්
F
T
P

ඩ අකුරෙන් පටන් ගන්නා ගී පද

ඩෙනිමක් වගේ මගෙ ආදරේ

ගායනය උමාරියා සිංහවන්ස,ඩිව්ශාන් පෙරේරා
මගෙ ආදරේ ඩෙනිමක් වගේ ඔබ හට ළඳේ නෑ වැටහුණේ මිතුරා මගේ ඩෙනිමයි අනේ ඕනෑ දුකක් ඉවසයි ලොවේ ආදර...
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021