මුල ගී පද ට අකුරෙන්
F
T
P

ට අකුරෙන් පටන් ගන්නා ගී පද

ටක් ගානව ටික් ගානව

ගායනය පේෂලා මෙන්ඩිස්
ටක් ගානව ටික් ගානව ටිකක් කනව දොර වහනව හුණු කිල්ලොටයක් අරගෙන සීයා බුලත්විට හපනවා අනේ සීයෙ ...

ටජ් මහලක් තනවන්න නෑ මට

ගායනය එච්. ආර්. ජෝතිපාල
ටජ් මහලක් තනවන්න නෑ මට ඔබෙ සෙනෙහසට හිමි හිස් අහසේ ගෑවෙන්න තරමට ගී සෑයක් බඳිමි ටජ් මහලක් ...
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021