මුල ගායකයින් අමිතා වැදිසිංහ
F
T
P

අමිතා වැදිසිංහ ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

අනෝතත්ත විල නෙළුම නෙළාලාකන්ද උඩින් හඳ පායන ලීලාපින්න මල් පිපී පින්නේබැද්ද පුරා සුදු රෙද්ද වගෙයි යසරන් දොරින් එන්න ආදරේසෙංකඩගලපුර දළදා බුදු රැස්

අමිතා වැදිසිංහ

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021