මුල ගායකයින් චාමර වීරසිංහ
F
T
P

චාමර වීරසිංහ ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඇතුගල වෙහෙර වඳිනඔබේ පා යුග දණ නමන්නටඔය ඇස් අමතක වෙන්න නම් ඈතින් ඈතටඔය සුසුම් පවන් වැදීකවුරුන් ද කවුළුව වැහුවේජීවිතයේ හොඳම හරිය අවුල් වෙලා යද්දීදිවියම වාගේ තාත්තාදුබල එළිය ඇති පුංචි කාමරේනුඹ ම හිත තුල රැඳුණදෙන්මතකයන් ඔබේ සිතේ තබා ගෙනලෙන්ගතුකම නෙතඟ තියාසඳට සඳ එළියටසිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

චාමර වීරසිංහ

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021