මුල ගායකයින් චන්ද්‍රකාන්ති ශිල්පාධිපති
F
T
P

චන්ද්‍රකාන්ති ශිල්පාධිපති ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

මෝරා බීජයෙනා උකුසා වන්නම

චන්ද්‍රකාන්ති ශිල්පාධිපති

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021