මුල ගායකයින් චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
F
T
P

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

අශෝකමාලා මමයි ස්වාමිණීඈත එහා ඔබ සිටිනා සිතක සිනාඔබෙන් තොර වූ ලෝකයක් සිතා ගන්නට බෑජේසූ ජේසූ ඔබ ඉන්නවා මට පේනවාදේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේනගේ නගන්න මල් සිනාමද සීත නළ රැල්ල දැඟලිල්ල පාමනලෝලී මනමාලියේමින් පෙරත් ඔබ මගෙ වීමේ පාළු සීත රාත්‍රියේ කියා දෙන්න රහසින්ලොවේ සැමා එකම දැයේ දූ දරුවන් වේවාවන සිවුපාවුන් වැනි මිනිසුන් මැදසැරයටියෙන් අපි යනෙන තුරාහිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021