මුල ගායකයින් චිත්‍රා සෝමපාල
F
T
P

චිත්‍රා සෝමපාල ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඉසුරුමුණියෙ හී පෙතැලි ගලකඋගතුන් මැද උගතෙක් වෙන්නයිඋඩරට කඳුකර සිරියා පරදනකුරුළු ගමේ කුරුළු ගෙදර කුරුළු කුමාරීදකුණු ලකේ අග නගරේදඹුලු ගලේදුංහිඳ හැලෙනා හැම තැන නැගෙනායමුනා යමුනා සෝබන ගංගාරොනට වඩින බිඟු ඔබයිලලිත කලා ඔප කරනා

චිත්‍රා සෝමපාල

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021