මුල ගායකයින් ඩෙස්මන් ද සිල්වා
F
T
P

ඩෙස්මන් ද සිල්වා ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

කිරිල්ලී රන් කිරිල්ලී නොකියා ගියා පියඹලානිල්වන් මුහුදු තීරේයන්න රට වටේ එන්න මා ප්‍රියේ

ඩෙස්මන් ද සිල්වා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021