මුල ගායකයින් හර්ෂණ දිසානායක
F
T
P

හර්ෂණ දිසානායක ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඇත් රජුනේ තාත්තා වගේ නුඹ ගැනමේ ගමන මග නතර විය යුතුයි

හර්ෂණ දිසානායක

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021