මුල ගායකයින් ඉන්දීවරී අබේවර්ධන
F
T
P

ඉන්දීවරී අබේවර්ධන ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

මේ අවුරුදු කාලේ සිනහ වෙයන් රාලේ

ඉන්දීවරී අබේවර්ධන

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021