මුල ගායකයින් අයිවෝ ඩෙනිස්
F
T
P

අයිවෝ ඩෙනිස් ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

දකුණ නැගෙනහිර බටහිර උතුරද

අයිවෝ ඩෙනිස්

පැස්කුවෙල්ගේ ‌දොන් ඔගස්ටීන් අයිවෝ ‌ඩෙනිස් ශූරීන් රේඩියෝ සිලෝන් ආයතනයේ ඒ ශ්‍රේණියේ ගායකයෙකි.

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021