මුල ගායකයින් ජගත් වික්‍රමසිංහ
F
T
P

ජගත් වික්‍රමසිංහ ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

උදා ඉර සේ වෙලෙන් නියරෙන්උදේ රැයින් ආ සියොතුන්ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නෙ නෑමේ මුළු අහසම වියන සදන්නේ

ජගත් වික්‍රමසිංහ

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021