මුල ගායකයින් ජූඩ් රොගන්ස්
F
T
P

ජූඩ් රොගන්ස් ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඉන්න තැනක ඉනු මැන හොඳින්ඔබත් ගියා මට පිටුපානෙතු පියන් පාරලා කඳුළු යයි ඉහිරිලාරෝස දෙතොලින් කියනා ආදරේ කවි තහනම්ලඟ ඉන්න පැතුවාට මට ලං වෙලාසිහි නොවෙයි දෝ ඔබට මාසීතල හීනේ මගේ වෙලාහිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ

ජූඩ් රොගන්ස්

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021