මුල ගායකයින් කසුන් කල්හාර
F
T
P

කසුන් කල්හාර ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

අනන්තයට යන පාර දිගේආදර මල් වල පාට කියන්න දඔබ පිපුණා මගෙ නෙත් රිදෙන මානේනතාෂා ඇවිදින් ගියාරෑ අහසින් වැටෙනා පිණි බින්දුලොව දුටුවේ ඔබගේ ඇසින් අම්මා

කසුන් කල්හාර

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021