මුල ගායකයින් කීර්ති පැස්කුවෙල්
F
T
P

කීර්ති පැස්කුවෙල් ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඉස්සර ආදි කාලෙ වයලා වියෝලේකඳුළ ඉතින් සමා වෙයන්කවිකාරියේ සිංදු කියනා ළඳේතව දවසක් හමුවී ඉමු මේ භවේදස මස ඔබ මා කුස රැඳවූවානිල් අහස් තලේ අගේපිබිදෙන්න වෙර දරන තාරකාරන් තරු පායන අහස බලාගෙනලොවේ සැමා එකම දැයේ දූ දරුවන් වේවාසඳ ලතා පායලාසිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි දැන් මේ කාලේ

කීර්ති පැස්කුවෙල්

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021