මුල ගායකයින් ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
F
T
P

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඔබ මට තරුවකි ඝණඳුරු රැයකදිකරුමේ කිම වඳවෙන හිරු සදිසි මිනිස්සූදෑත දෙපා ලන ගිගිරි සරින්දුර ඈත ජීවිතේ පිපි සේ අවාරයේමේ ප්‍රේම සීමාමාලකේ හමුවීසඳ කිනිති නැමී විල් දියට එබීසිනා පිපෙනා මේ වසන්තය

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021